Taboleiro de anuncios

FORMULARIO DE SOLICITUDE DE ALTA INICIAL DA DEMANDA DE EMPREGO
07/04/2020

Para facilitar a alta de todas aquelas persoas que NUNCA estiveron inscritas como demandantes de emprego en Galicia, está dispoñible no Portal de Emprego de Galicia un novo Formulario web de solicitude de alta inicial da demanda, no seguinte enlace:

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/formulario-alta-demanda.html

 

Moi importante! Este formulario só é necesario para o caso nos que a persoa nunca estivese inscrita e necesitase axilizar a alta inicial para solicitar unha prestación, estar afectada/o por un ERTE ou para intermediar nunha oferta ou programa de emprego. Se xa ten demanda previa, o formulario dará un aviso sobre ese feito e:

 • Para os casos de prestacións, subsidios ou ERTEs, non terá que facer máis xestións.
 • Para o resto dos casos poderá contactar coa súa oficina de emprego ou acceder á Oficina Virtual para reactivar demanda.

Consulte todas as medidas para as persoas demandantes aquí:

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/formulario-alta-demanda.html

CERTIFICADO DE ACORDO PLENARIO
03/04/2020

O Concello de Outes informa do acordo de aprobación do Plan Anual Normativo para o ano 2020.

Ver o certificado do acordo

OFERTA DE EMPREGO: OPERARIOS PARA UNHA EMPRESA DO SECTOR DA ALIMENTACIÓN
02/04/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa que a empresa de traballo temporal Randstad precisa operarios/as de produción para unha empresa do sector da alimentación en Carnota.

Funcións: Almacenamento de mercancía, limpeza de pescado, envasado, empaquetado.

Condicións do posto: Salario segundo convenio, horario partido de 9:00 a 13:00 e de 15:00 a 18:35 horas.

Requisitos:

 • Dispoñibilidade inmediata para o posto e carné de Manipulador de Alimentos.
 • Experiencia como operario/a de produción (1 ano).
 • Valorarase experiencia en limpeza e empaque de pescado.
 • Formación: Educación Secundaria Obrigatoria

As persoas interesadas poden inscribirse na  páxina web de Randstad

Ou ben contactar nos teléfonos: 981 568 360 / 672 684 692

OFERTA DE EMPREGO: PERSOAL ASISTANCIAL
01/04/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa que ante a acumulación de tarefas existente no ámbito asistencial, a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia estableceu a creación dunha bolsa de emprego para cubrir determinadas categorías de persoal dos seus centros:

 • Titulada/o superior médico
 • ATS/DUE
 • Auxiliar de clínica/Coidador/a

Máis información picando aquí

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA: REGULACIÓN DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS
31/03/2020

O Concello de Outes publica unha resolución para regular a prestación dos servizos dos empregados públicos e o réxime de traballo a desenrolar por mor do estado de alerta orixinado polo COVID-19.

Ver resolución

INFORMACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
31/03/2020

Informamos de dúas novas publicadas pola Seguridade Social:

1.- Ante o peche da atención presencial, se ten algún trámite urxente coa Seguridade Social, ISM ou INSS, habilitouse unha canle para que poida realizalo sen necesidade de ter certificado dixital.

Máis información na páxina da Seguridade Social

2.- A Seguridade Social tamén ten habilitada unha páxina na que se recollen as preguntas frecuentes sobre o cese de actividade das persoas autónomas.

Acceder á páxina

 

DECRETO DA ALCALDÍA: APRAZAMENTO DO COBRO DA TAXA DO LIXO
26/03/2020

Coa finalidade de minorar as consecuencias socioeconómicas do coronavirus, o Concello de Outes anuncia que amplía o período de pago establecido para a taxa do lixo, o único correspondente a servizos básicos municipais previsto nas vindeiras semanas.

Ver decreto

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN: ATRASO DO PRIMEIRO EXERCICIO
23/03/2020

Por medio da presente comunícaselles a todas as persoas participantes inscritas para a realización das probas selectivas do proceso de selección para un posto de funcionario/a interino/a para o servizo de Intervención, o atraso do primeiro exercicio tipo test, fixado inicialmente para o día 3 de abril, debido ás medidas de prevención adoptadas por mor do COVID-19.

A nova data do exame publicarase na páxina web do Concello, unha vez finalice o estado de alarma declarado a nivel estatal.

FORMAS DE CONTACTO CO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL (SEPE)
23/03/2020
 • Teléfonos de contacto fixos e provincias e liñas 901 que figuran na  páxina web do SEPE
 • Cita previa na web do SEPE :

MOI IMPORTANTE!

De acordo coa información facilitada polo SEPE, a atención ás persoas interesadas en facer unha consulta, solicitar unha prestación/subsidio por desemprego ou facer trámites relacionados con estes, realizarase a través do sistema de cita previa virtual, ao que se pode acceder no seguinte enlace:

sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html

Unha vez solicitada a cita NON hai que acudir á oficina de prestacións; os xestores do SEPE poñeranse en contacto coa persoa interesada. É necesario encher o campo do correo electrónico no resgardo do recordatorio da cita.

POR FAVOR! Fai un uso responsable deste sistema e, antes de solicitar a túa cita, consulta as medidas adoptadas de oficio en relación ás prestacións e subsidios:

www.sepe.es

NON pida cita se está incluído en ERTES como consecuencia do Coronavirus. O procedemento iniciarase mediante solicitude da súa empresa.

DECRETO DE ALCALDÍA: SUSPENSIÓN DE COBROS
20/03/2020

O Concello suspende o cobro das taxas e prezos públicos daquelas actividades que foron suspendidas como consecuencia da declaración do estado de alarma. Isto afecta as seguintes actividades:

 • Escola de música
 • Actividades culturais e deportivas
 • Complexo deportivo e piscina municipais
 • Actividades do centro social

Tamén se procederá á devolución ou compensación dos importes que se tivesen aboados e se corresponda co período que abrangue dende a suspensión das actividades ata o levantamento do estado de alarma.

Ver decreto

RESUMO DAS MEDIDAS DE APOIO PARA EMPRESAS E AUTÓNOMOS POLA CRISE DO COVID19
20/03/2020

Debido á declaración de estado de alarma e emerxencia, o tecido empresarial está a sufrir perdas importantes. Para paliar esta situación e que as empresas e autónomos poidan reanudar a súa actividade cando remate o estado de alarma, estanse a publicar medidas de apoio económico.

Ver medidas

MEDIDAS URXENTES DE EMPREGO EN GALICIA PARA MINIMIZAR O IMPACTO DO COVID-19
20/03/2020

Como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 as oficinas de emprego pechan ao público pero ofrecerán á cidadanía atención telefónica e telemática para os trámites urxentes. Para iso, Emprego Galicia, en coordinación co Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), adoptou as seguintes medidas:

 • NON será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de abril de 2020.
 • Se o que necesitas é solicitar unha prestación ou subsidio, contacta antes coa Oficina de Prestacións dependente do SEPE, independentemente da situación da túa demanda de emprego.
 • Se tes que realizar algún trámite urxente na demanda de emprego ou solicitar un certificado ou informe, poderás realizalo a través da Oficina virtual (reactivación da demanda de emprego, solicitude de servizos, ofertas de emprego, ...) ou poñéndote en contacto coa túa oficina de emprego telefonicamente ou correo electrónico.
 • NON se dará de baixa ás persoas estranxeiras que teñan pendente a renovación dunha autorización administrativa ou estean pendentes de presentar algunha documentación xustificativa.
 • Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral.
 • Quedan aprazadas, mentres dure a suspensión das actividades educativas, as accións de formación profesional para o emprego xestionadas ou financiadas pola Xunta de Galicia, os obradoiros de emprego e os programas integrados de emprego.

Ademais, compre que teñas en conta que, no que se refire ás Oficinas de Prestacións dependentes do SEPE:

 • NON se terán en conta os prazos actualmente establecidos para solicitar a prestación ou subsidio. É dicir, o teu dereito á prestación ou subsidio queda plenamente asegurado sen ter que cumprir o prazo habitual para solicitalos.
 • Habilitaranse canles para a recuperación da demanda daquelas persoas inscritas con anterioridade ou para facilitar, no seu caso, a inscrición inicial.
 • NON se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio extraordinario ou renda activa de inserción.

EN CANTO A RENOVACIÓN DA DEMANDA DE EMPREGO, AS MEDIDAS ADOPTADAS SON AS SEGUINTES:

 • A renovación da demanda interrómpese ata o 30/04/2020. Farase automaticamente dende a Xunta de Galicia.
 • As persoas que teñan algún sistema de identificación dixital (certificado electrónico, DNI-E ou usuario e contrasinal) poderá realizar a renovación por Internet.
 • As persoas que facilitaron un correo electrónico na oficina de emprego recibirán un aviso de que a demanda está renovada.
 • Non se enviarán as tarxetas polo correo. As persoas demandantes terán que renovar segundo a data que conste na tarxeta. No caso de que non figure a seguinte data, terán que calcular 3 meses para facer a seguinte renovación.
 • Cando se abran as oficinas ao público, as persoas poderán obter un duplicado da tarxeta no PID (Punto de Información Dixital) sempre e cando tivesen a pegada dixital escaneada. Tamén poderán chamar a orientadora laboral para que lles indique cal é a data da próxima renovación.

Para calquera consulta previa chama ao teléfono de información 012 ou á túa oficina de emprego.

PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA: PROCEDEMENTO DE NOVO INGRESO E DE MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES PARA O CURSO 2020/2021
13/03/2020

O Concello de Outes informa que no boletín oficial da provincia da Coruña do 13 de marzo se publicou a resolución de Alcaldía aprobando o procedemento de novo ingreso e de matrícula de persoas usuarias do punto de atención á infancia do Concello de Outes para o curso 2020/2021.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir do día da publicación desta resolución no BOP.

Máis información e presentación de solicitudes no despacho da educadora familiar do Concello de Outes ou a través da sede electrónica do concello https://outes.sedelectronica.gal

Ver resolución no BOP

Descargar solicitude

PUBLICACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA E O REGULAMENTO DO P.A.I.
11/03/2020

O Concello de Outes informa que no boletín oficial da provincia da Coruña do 9 de marzo se publicou a ordenanza e o regulamento do Punto de Atención á Infancia (P.A.I.)

Ver o REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA no BOP da Coruña

Ver a ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA no BOP da Coruña

AXUDAS PARA OS PERMISOS DE CONDUCIÓN CLASES B E C
10/03/2020

A OMIX de Outes informa que a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a súa empregabilidade.

Máis información en xuventude.xunta.es

LISTAXES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA
09/03/2020

O Servizo de Orientación Laboral de Outes anuncia que a Xunta de Galicia vén de publicar unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 28 de febreiro de 2020 pola que acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades.

Ver anuncio completo

SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN
04/03/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos e excluídos e data do primeiro exame do proceso de selección para a contratación dun funcionario/a interino para o servizo de intervención.

Ver resolución

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES
28/02/2020

O Concello de Outes publica as bases para a contratación de dous tractoristas.

Ver bases

Ver instancia

PROGRAMA DE AXUDAS PARA A CONCESIÓN DAS ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE PARA MULLERES SOAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES
25/02/2020

O Concello de Outes informa que está aberto o prazo para a solicitude de estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas. Consiste na convocatoria de 90 prazas para mulleres con fillos/as menores e/ou menores en acollida, exclusivamente ao seu cargo, cunha duración de entre 7 e 9 días, en réxime de pensión completa que se van desenvolver preferentemente entre finais do mes de xuño e principios do mes de setembro.

Para mais información dirixirse á Educadora Familiar no Concello ou no tfno 981850003 (Juana).

Ver resolución no D.O.G.

ESTUDO DE DETALLE PARA PARCELA DESTINADA A TANATORIO
19/02/2020

O Concello de Outes somete a información pública por prazo dun mes, contado desde o día seguinte da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia, o expediente de aprobación inicial do Estudo de Detalle da parcela con referencia catastral 15063E50407465, sita na esquina das rúas Otero Pedraio e Curros Enríquez, promovida por TANATORIOS POMBO VÁZQUEZ S.L.

Ver anuncio

Ver estudo de detalle

OFERTA DE EMPREGO
17/02/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa de que unha empresa do sector funerario precisa cubrir dous postos de traballo para a zona de Outes-Noia:

 • Condutor-a  funerario: Requírese permiso de conducir e coñecementos de informática a nivel usuario.
 • Persoal de limpeza (media xornada): Requírese permiso de conducir e vehículo propio con dispoñibilidade para traballar polas tardes.

Máis información e/ou entrega de currículums: Servizo de Orientación Laboral (Rúa da Capela nº 13, 1º - Serra de Outes. Teléfono: 981 851 094)

CONCESIÓN DE BONOS DE TRANSPORTE. CURSO 2019/2020
17/02/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa relación de solicitantes e as axudas concedidas para os bonos de transporte escolar non obrigatorio no curso 2019/2020.

Ver resolución

SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN 2020
14/02/2020

O Concello de Outes informa da apertura de varias convocatorias da Deputación da Coruña de subvencións a entidades privadas sen ánimo de lucro para o presente ano 2020:

 • FO213-FO214: Corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato para o desenvolvemento de actividades e investimentos culturais
 • FO203-FO204: Entidades para realizar actividades e investimentos culturais
 • FO28/FO/29: Entidades agrarias, labregas. Gandeiras, forestais e asociacións de cazadores para actividades e investimentos.
 • FOENAA-FOENIA: Entidades para realizar actividades e investimentos de promoción económica
 • FO27A: Fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras para actividades
 • DP0030: Asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para actividades turísticas.
 • FO103A: Entidades para realizar actividades de fomento da actividade física e do deporte.
 • FO103B-FO103C: Clubs deportivos da provincia con equipos de deportistas en competicións federadas.
 • FO103D: Entidades deportivas para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares.
 • FO104: Entidades deportivas para infraestruturas e equipamento deportivo.

Para informar dos requisitos, obxectos subvencionables, prazos e demais trámites a realizar de cara á solicitude e posterior xustificación de ditas subvencións vaise celebrar unha charla informativa dirixida a tódalas entidades privadas sen ánimo de lucro con domicilio no Concello de Outes - (asociacións culturais, de veciños, xuvenís, amas de casa, ANPAs, turísticas, clubs e asociacións deportivas, de cazadores, corais polifónicas, grupos de baile tradicional...) - o vindeiro sábado, 22 de febreiro, ás 10:00h na Casa do Concello de Outes

Máis información: Concello de Outes (Juana)- Teléfono: 981 850 003

SUBVENCIÓNS PARA CULTURA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
12/02/2020

A Oficina de Información Xuvenil do Concello de Outes e o departamento de cultura informan de dúas convocatorias moi interesantes que vén de sacar a Deputación da Coruña, e das que vos damos conta aquí abaixo:

 • PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2020

Ver información no BOP

 • PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR INVESTIMENTOS CULTURAIS DURANTE O ANO 2020

Ver información no BOP

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
05/02/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa aprobación provisional da lista de admitidos e excluídos ao proceso de selección para a contratación dun funcionario/a interino para o servizo de intervención.

Ver resolución

PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DE SUBVENCIÓNS Á CONSOLIDACIÓN E AO FORTALECEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL NOS CONCELLO DA PROVINCIA (PEL EMPRENDE INVESTIMENTO 2019)
29/01/2020

O Concello de Outes informa das axudas para a consolidación e o fortalecemento do tecido empresarial (Empresario Individual, Microempresa, Pequena empresa, Mediana empresa) a través do apoio ao investimento en bens inventariables (Aplicacións informáticas, Maquinaria, Utilaxe, Mobiliario, Equipos para procesos de Información).

Máis información

SUBVENCIÓNS PARA EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS DIRIXIDAS A CLUBS DEPORTIVOS, SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS E FEDERACIÓNS DEPORTIVAS GALEGAS
29/01/2020

O Concello de Outes informa que a Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, publica unha Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte no DOG do 22 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

Máis información no DOG

PROXECTO MUSEISTICO ESTALEIRO “CIPRIAN”
17/01/2020

O proxecto museográfico define as características xerais da exposición que albergará o futuro estaleiro rehabilitado, onde o fío condutor será a Carpintería de Ribeira: a edificación, o oficio e as súas técnicas construtivas.

O proxecto é froito dos arquitectos Iago Fernández Penedo e Óscar Fortes Dopico, (A tese doutoral de Fortes versa sobre as arquitecturas das carpinterías de ribeira en Galicia) e afrontouse como unha actuación de consolidación e respecto polo antigo estaleiro tradicional, mantendo os volumes que configuraban a carpintería de ribeira orixinal, sen modificala, tal cal chegou aos nosos días, debido a que é froito da evolución e da memoria da actividade de construción de embarcacións de madeira que alí se desenvolvían.

A idea expositiva non trata de presentar toda a información dispoñible sobre o tema se non que busca elaborar unha síntese que axude á interpretación, que simplifique a visita e a aprendizaxe. Pódense expor instrumentos que amplíen e concreten o discurso: exposicións temporais, actividades de difusión, publicacións, visitas guiadas... A idea é converter toda a área como un exemplo vivo do tradicional oficio de construcións de madeira, que sirva como un referente na defensa, a posta en valor e a continuidade da identidade e memoria do patrimonio marítimo galego en xeral, e en concreto do municipio de Outes.

Ver proxecto

 

PROXECTO FINANCIADO POLA UNION EUROPEA A TRAVÉS DO GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO-SEO DE FISTERRA RÍA DE MUROS-NOIA: COSTA SOSTIBLE.

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN E O FOMENTO DO EMPREGO
14/01/2020

O Concello de Outes informa das seguintes axudas para a contratación e o fomento do emprego:

Programa de subvencións para a contratación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social

Orde do 20 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas á contratación por conta allea de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social ás empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Programa de subvencións para a contratación de persoas desempregadas de longa duración

Orde do 21 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas á contratación de persoas desempregadas de longa duración ás empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Programa de subvencións Emprega Muller

Orde do 20 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas do Programa Emprega Muller para a contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas para empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Programa de subvencións Emprega Xuventude

Orde do 20 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas do Programa Emprega Xuventude para a contratación de persoas mozas desempregadas para empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social. Programa Aprol-Economía Social.

Orde do 5 de decembro de 2019 publicada no DOG de 10 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas do Programa Aprol-Economía Social para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e o fomento do acceso á condición de persoa socia traballadora ou de traballo, de cooperativas ou sociedades laborais, así como o acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas.

Ver anuncio no DOG

ANUNCIO DE APROBACIÓN DE ORDENANZAS E REGULAMENTOS
04/12/2019

De conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 56 do Texto Refundido de Réxime Local, sométese a información pública polo prazo de trinta días, a contar desde o seguinte á publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinados, os textos de ordenanzas e regulamentos que a continuación se publican e poidan, no seu caso, presentarse as reclamacións que se estimen oportunas. Durante o devandito prazo poderá ser examinada por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará ao dispor dos interesados na sede electrónica e nesta páxina web:

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR “OUTES CONCILIA”

Ver REGULAMENTO DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”

No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo, entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación inicial das ordenanzas e regulamentos.

SAT – SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ: Agrupación de Concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes e Porto do Son
24/10/2019

Que é o SAT?

É un Servizo de Atención Temperá de carácter público e gratuíto que atende á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e á súa contorna, que ten por obxectivo atender o máis axiña posible as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos/as con trastornos no seu desenvolvemento ou con risco de padecelos.

Que ofrece?

 • Diágnose e valoración dos trastornos de desenvolvemento dos/das nenos/as
 • Apoio en todas as areas de desenvolvemento do/a neno/a:
  • Desenvolvemento psicomotor
  • Desenvolvemento cognitivo
  • Desenvolvemento da linguaxe e comunicación
  • Desenvolvemento da autonomía
  • Desenvolvemento da área social e afectiva
 • Apoio, información, habilitación e formación da familia:
  • Terapia psicolóxica individual
  • Grupos de familias.
 • Coordinación coa contorna:
  • Colaboración cos /as profesionais do ámbito social, educativo e sanitario e outros recursos da comunidade

Como se pode acceder ao SAT?

 • Calquera familia residente nos concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes ou Porto do Son poderá solicitar información e atención no mesmo.
 • Por derivación pediátrica.

Como contactar co SAT?

 • Chamando ao 981 824 248
 • A través de correo electrónico sat@noia.es
 • Acudindo directamente ao Servizo, situado en Frei Lois Rodríguez, nº 9, baixo- Noia

Normativa que regula os Servizos de Atención Temperá:

Decreto 183/2013 polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá

Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en Atención Temperá