Taboleiro de anuncios

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DA CERTIFICACIÓN GALEGA DE COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA (CODIX)
11/10/2019

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) abrirá o martes 15 de outubro o prazo de inscrición nas probas libres de avaliación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX).

Esta certificación acredita 190 h de ofimática que se corresponden coas aplicacións informáticas que compoñen o MF0233_2 «Ofimática» baixo o paquete de LibreOffice.

A inscrición poderá realizarse por internet a través da web https://cemit.xunta.gal a partir do día seguinte da publicación da convocatoria no DOG (14/10/2019), é dicir, dende o martes 15 de outubro ata o luns 21 de outubro inclusive, sendo necesario estar dado de alta como usuario/a da rede CeMIT para formalizar a solicitude.

Unha vez finalizado o prazo de inscrición, realizarase o sorteo público de extración das letras dos apelidos para a establecer a prelación por orde alfabética e se publicará a relación provisional de persoas admitidas con dereito a matriculación na páxina web da rede CeMIT, así como un número axeitado de reservas naquelas localidades que teñan máis solicitudes que prazas dispoñibles.

As persoas admitidas provisionalmente recibirán un correo electrónico coas instrucións necesarias para a súa matriculación. Deberán aboar no prazo de cinco días hábiles desde a data da publicación na web da relación provisional a taxa de 10,37 euros correspondente aos dereitos de exame. Serán excluídas aquelas persoas aspirantes que non aboen a citada taxa ou non xustifiquen a exención da mesma por estar inscrito como demandante de emprego ou por ter unha minusvalía do 33% ou superior.

MÁIS INFORMACIÓN: https://cemit.xunta.gal/inicio

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
Rúa da Capela n.º 13 1º andar (Serra de Outes)
Atención ao público: mércores, xoves e venres
Horario: de 08:00 a 15:00 h

CONSULTA PÚBLICA
11/10/2019

De conformidade co previsto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas, con carácter previo á elaboración do proxecto de Ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación de servizos, solicítase a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

Os cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren poden facer chegar as súas opinións sobre os aspectos expostos durante o prazo de 10 días naturais a contar desde o día de publicación do presente anuncio na web municipal.

Ver anuncio de consulta pública de APROBACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR

Ver anuncio de consulta pública de APROBACIÓN DO REGULAMENTO DO PROGRAMA OUTES CONCILIA

Ver anuncio de consulta pública de APROBACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE OUTES

Ver anuncio de consulta pública de MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE OUTES

  Ver anuncio de consulta pública de MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº4 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

MONITORES DE INVERNO 2019-2020: ACTAS
04/10/2019

O Concello de Outes publica a acta de baremación, a acta de realización de entrevistas e resolución da convocatoria e a resolución de alcaldía do proceso de selección de monitores de inverno.

Ver acta de baremación

Ver acta de realización de entrevistas e resolución da convocatoria

Ver resolución de alcaldía

APERTURA DA CONVOCATORIA PARA O INGRESO COMO PERSOAL LABORAL FIXO EN CORREOS
03/10/2019

A oficina de orientación laboral do Concello de Outes informa de que se convoca a cobertura de 4.055 postos de traballo en Correos, como persoal laboral fixo, pertencentes ao Grupo profesional IV, Persoal Operativo. A concreción da oferta dos postos de traballo é de ámbito provincial e poderá incluír postos a tempo completo ou parcial.

Sistema de selección: Concurso-oposición

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 10 de outubro.

Máis información e inscrición na convocatoria www.correos.com/personas-y-talento/#convocatorias-publicas

ou contactar coa orientadora laboral.
Rúa da Capela n.º 13 1º andar (Serra de Outes)
Atención ao público: mércores, xoves e venres
Horario: de 08:00 a 15:00 h

APERTURA PRAZO ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS E NOVAS INCORPORACIÓNS DA EMPRESA SEAGA
03/10/2019

A oficina de orientación laboral do Concello de Outes informa de que se abre o prazo para novas incorporacións ás listas das seguintes categorías:

 • Enxeñeiro/a de montes
 • Enxeñeiro/a agrónomo/a
 • Enxeñeiro/a técnico forestal
 • Enxeñeiro/a técnico agrícola
 • Enxeñeiro/a de camiños, canles e portos
 • Enxeñeiro/a técnico de obras públicas
 • Arquitecto/a
 • Arquitecto / a técnico
 • Capataz/a
 • Xefe/a de brigada
 • Maquinista – condutor/a
 • Peón/a especialista
 • Peón/a
 • Oficial/a administrativo/a
 • Auxiliar administrativo/a
 • Licenciado/a en Dereito
 • Biólogo/a
 • Técnico/a de laboratorio
 • Titulado/a en Ciencias do Mar
 • Licenciado/a en Económicas

As persoas xa anotadas nas listas de SEAGA poden actualizar méritos.
Fin de prazo: 31 de outubro .

Máis información www.epseaga.com

ou contactar coa orientadora laboral.
Rúa da Capela n.º 13 1º andar (Serra de Outes)
Atención ao público: mércores, xoves e venres
Horario: de 08:00 a 15:00 h

MONITORES DE INVERNO 2019-2020: LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E DATAS DAS ENTREVISTAS
02/10/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso de selección de monitores de inverno e as datas das entrevistas.

Ver resolución

SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS DE INTERESE PÚBLICO 2019
02/10/2019

O Concello de Outes informa de que xa se poden solicitar as subvencións municipais dirixidas á promoción do asociacionismo, das tradicións e os valores culturais, así como ao apoio e promoción do deporte no municipio de Outes.

Ver convocatoria no BOP

Ver bases da convocatoria

Descargar impresos para a solicitude da subvención

“CREA O TEU CAMIÑO PROFESIONAL”: XORNADAS DE COACHING CO PROXECTO LIDERA
20/09/2019

A OMIX de Outes informa que a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca unhas sesións de coaching a desenvolver nos espazos emprende incluídos no proxecto Lidera co obxectivo de apoiar á xuventude no seu itinerario persoal e profesional coa formación en habilidades transversais que melloren as súas oportunidades de emprego e emprendemento.

Máis información xuventude.net

MONITORES/AS DE INVERNO: BASES DA CONVOCATORIA
20/09/2019

O Concello de Outes publica as bases para a selección de monitores/as do programa de actividades de inverno:

 • 1 monitor/a de pintura
 • 1 monitor/a de baile galego
 • 1 monitor/a deportivo de piragüismo
 • 1 monitor/a de corte e confección
 • 1 monitor/a de manualidades

Ver bases

SERVIZO DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
17/09/2019

Este mes estreamos o servizo de recollida de voluminosos baixo demanda.

O servizo consistirá na recollida de mobles, electrodomésticos, colchóns e somieres, trastes vellos e outros aparellos derivados das actividades domésticas de reparación e /ou substitución de equipamento da vivenda.

Este servizo prestarase aos particulares que o soliciten chamando ao teléfono do Concello: 981850003. Neste teléfono indicarase o artigo a recoller, o lugar de recollida e os datos persoais (nome e apelidos, dni e teléfono de contacto).

Os usuarios do servizo deberán depositar o artigo no punto de recollida de lixo máis próximo á súa vivenda a partir das sete da tarde do día anterior á recollida. A periodicidade do servizo será quincenal: a primeira recollida realizarase o día 26 de setembro.

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA CELGA
11/09/2019

A Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL) convoca as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis (Celga) 2 e 4.

Persoas destinatarias: As persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria.

Datas: As probas terán lugar na segunda quincena do mes de novembro de 2019.

Lugares: As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

Os formularios de solicitude, segundo o modelo PL500C, estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 1 de outubro de 2019.

Máis información no Diario Oficial de Galicia do 10 de setembro de 2019 e en  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190910/AnuncioG0535-020919-0001_gl.html

CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA (CELGA) E CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA
27/08/2019

O Servizo de Normalización do Concello informa de que a Xunta de Galicia convoca cursos de lingua galega Celga, preparatorios das probas de acreditación dos distintos niveis do certificado de lingua galega e cursos de linguaxe administrativa media e superior que se impartirán nas Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.

Os cursos Celga son presenciais e os de linguaxe administrativa poden cursarse presencialmente ou en liña e desenvolveranse entre os meses de outubro a xaneiro (1º cuadrimestre) e entre febreiro e maio (2º cuadrimestre).

Matrícula:

Cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo https://www.eoidigital.com/preinslinguagalega/

Prazos de matrícula:

 • Do 2 ao 11 de setembro de 2019 para os cursos do 1º cuadrimestre.
 • Do 30 de decembro de 2019 ao 10 de xaneiro de 2020 para os cursos do 2º cuadrimestre.

Máis información e requisitos para matricularse na seguinte ligazón https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0534-070819-0002_gl.html

SUBVENCIÓN DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS E PROGRAMA EMEGA
12/07/2019

A oficina de orientación laboral do Concello de Outes informa dun conxunto de axudas para autónomos e para a posta en marcha, mellora e reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres.

Subvención do bono das persoas autónomas

Programa EMEGA

CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
01/07/2019

A oficina de orientación laboral do Concello de Outes informa que a Confederación de Empresarios de Coruña organiza xunto coa Confederación de Empresarios de Galicia e con financiamento da Xunta de Galicia, unha serie de accións formativas co obxectivo de fomentar a prevención de riscos laborais no tecido empresarial.

As accións formativas son de carácter gratuíto e teñen como destinatarios tanto traballadores por conta allea, como propia e en situación de desemprego.

Ver anuncio completo

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2019
29/05/2019

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 22 de maio de 2019, aprobou  o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2019, composto por un total de 5.514 recibos.

Ver anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 2º SEMESTRE DE 2018
24/04/2019

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 15 de abril de 2019 acordou por unanimidade:

 1. ANULAR o padrón de auga do 2º semestre de 2018 aprobado en XGL de 28/12/18, de 1348 recibos e importe total de 70.622,60.
 2. APROBAR o novo padrón de auga do 2º semestre de 2018, de 1348 recibos e importe total de 50.575,03.

Ver anuncio

PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DE PERSOAS MOZAS
15/04/2019

O Concello de Outes, a través do Servizo de Orientación Laboral, informa do programa Emprega Xuventude que ten coma finalidade facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

Ver anuncio

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS DESEMPREGADAS PARADAS DE LONGA DURACIÓN
21/03/2019

O concello de Outes, a través do Servizo de Orientación Laboral, informa da convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2019, coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permaneceren no mercado de traballo.

Ver anuncio completo

SUBVENCIÓNS PEL-PEMES E PEL-EMPRENDE 2019
15/03/2019

O Concello de Outes, a través do Servizo de Orientación Laboral, informa que o Boletín Oficial da Provincia  publicou o mércores día 6 de marzo as bases das liñas de subvencións PEL-PEMES e PEL-EMPRENDE 2019.

Ver anuncio completo

 

SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ: AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE NOIA, LOUSAME, OUTES, MUROS E PORTO DO SON.
01/02/2019

Imaxe anuncio SAT

 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 2º SEMESTRE DE 2018
30/01/2019

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 28 de decembro de 2018 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 2º semestre de 2018, composto por un total de 1.348 recibos.

Ver anuncio

ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
12/01/2017

O Concello de Outes publica a ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL COA FINALIDADE DE INTEGRAR A ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NA XESTIÓN E PLANIFICACIÓN DO CONCELLO.

Logo PDF Ver documento