Taboleiro de anuncios

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 1 TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2024
16/05/2024

O Concello de Outes publica a acta da resolución da convocatoria do proceso de contratación dun tractorista brigada forestal, en réxime laboral temporal, dentro do programa APROL RURAL 2024.

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
16/05/2024

O Concello de Outes publica as cualificacións da primeira e segunda convocatoria das probas de coñecemento de lingua galega para aqueles aspirantes que non están en posesión do CELGA ou equivalente.

 Acta da primeira convocatoria

 Acta da segunda convocatoria

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
16/05/2024

O Concello de Outes publica a acta logo de realizado o procedemento para resolver os empates, das seguintes prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C06. TÉCNICO/A DE DEPORTES
 • C11. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE ETAP/EDAR E SERVIZOS BÁSICOS
 • C12. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE OBRAS E MANTEMENTO
 • C13. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-APOIO ELECTRICIDADE
 • C14.OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES

 Ver acta

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 1 TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2024
13/05/2024

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de aspirantes admitidos e máis a data da proba práctica do proceso de contratación dun tractorista brigada forestal, en réxime laboral temporal, dentro do programa APROL RURAL 2024.

 Ver resolución

SELECCIÓN DE PERSOAL: TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE
08/05/2024

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal cualificador, desenvolvemento do exercicio da fase de oposición e valoración do nivel de galego do proceso selectivo para a selección dun técnico/a de medio ambiente encadrado no proxecto “Renatur_Outes: renaturalización fluvial del Río Tines a su paso por el municipio de Outes”.

 Ver acta

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN, NOVO INGRESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DA EIM DO CONCELLO DE OUTES PARA O CURSO 2024/2025
08/05/2024

Concluído o prazo de presentación de solicitudes de novo ingreso para o vindeiro curso escolar 2024/2025 na EIM, por medio da presente procédese á publicación da  listaxe definitiva de admitidos/as.

 Ver lista 

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 1 TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2024
08/05/2024

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria de contratación dun tractorista brigada forestal, en réxime laboral temporal, dentro do programa APROL RURAL 2024.

 Ver bases da convocatoria

SELECCIÓN DE PERSOAL: SELECCIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES AO ABEIRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2024
08/05/2024

O concello de Outes publica a listaxe definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as ao proceso selectivo: Selección de 6 operarios/as de servizos múltiples ao abeiro do programa PEL Concellos 2024 así como o lugar e data de celebración do primeiro exame da fase de oposición.

 Ver lista

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
07/05/2024

O Concello de Outes publica a data da segunda convocatoria da proba de coñecemento de lingua galega para  aqueles aspirantes que non están en posesión do CELGA ou equivalente e que se relacionan no seguinte anuncio:

 Ver anuncio

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
06/05/2024

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e baremación provisonal, xunto co prazo de alegacións, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C08. COORDINADOR/A PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANICA
 • C09.AUXILIAR PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA

 Ver acta

SELECCIÓN DE PERSOAL: SELECCIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES AO ABEIRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2024
02/05/2024

O concello de Outes publica a relación provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as ao proceso selectivo: Selección de 6 operarios/as de servizos múltiples ao abeiro do programa PEL Concellos 2024 así como o prazo para realizar alegacións e/ou emendas.

 Ver lista

BANDO: AMPLIACIÓN DE HORARIO POLO PAMPALLÍN
29/04/2024

O Concello de Outes publica un bando para anunciar a ampliación en dúas horas dos horarios xerais de peche dos establecementos públicos, na Serra de Outes, durante a noite do martes 30 de abril de 2024.

 Ver bando

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
29/04/2024

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e baremación provisonal, xunto co prazo de alegacións, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C03. PSICÓLOGO/A DO CIM
 • C22. ORIENTADOR/A LABORAL
 • C23. TRABALLADOR/A SOCIAL

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
29/04/2024

O Concello de Outes publica a data da proba de coñecemento de lingua galega para todos aqueles aspirantes que non están en posesión do CELGA ou equivalente.

 Ver anuncio

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN, NOVO INGRESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DA EIM DO CONCELLO DE OUTES PARA O CURSO 2024/2025
25/04/2024

Concluído o prazo de presentación de solicitudes de novo ingreso para o vindeiro curso escolar 2024/2025 na EIM, por medio da presente procédese á publicación da  listaxe provisional de admitidos/as.

 Ver lista

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN, NOVO INGRESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DA EIM DO CONCELLO DE OUTES PARA O CURSO 2024/2025
25/04/2024

Concluído o prazo de presentación de solicitudes de renovación de praza para o vindeiro curso escolar 2024/2025 na EIM, por medio da presente procédese á publicación da  listaxe definitiva de admitidos/as.

 Ver lista

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
22/04/2024

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e baremación provisonal, xunto co prazo de alegacións, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C02. ASESOR/A XURÍDICO/A DO CIM
 • C04. TÉCNICO/A SOCIOCULTURAL
 • C15. CONSERXE-LIMPADOR/A
 • C16. LIMPADOR/A
 • C18. RECEPCIONISTA PISCINA
 • C19. MONITOR/A SOCORRISTA PISCINA
 • C20 LIMPADOR/A PISCINA
 • C24. CONSERXE COLEXIO

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
22/04/2024

O Concello de Outes publica a acta logo de rematado o prazo para formular as alegacións pertinentes á listaxe provisional publicada na páxina web e na sede electrónica do Concello de Outes en data 18.03.2024, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C01. AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
 • C05. DIRECTOR/A DE BANDA DE MÚSICA
 • C06. TÉCNICO/A DE DEPORTES
 • C07. RESPONSABLE CENTRO NÁUTICO/PISCINA MUNICIPAL
 • C11. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE ETAP/EDAR E SERVIZOS BÁSICOS
 • C12. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE OBRAS E MANTEMENTO
 • C13. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-APOIO ELECTRICIDADE
 • C14.OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES
 • C17. TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A
 • C21.TÉCNICO/A PROMOCIÓN/DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA E SOCIOCULTURAL
 • C10.CONDUTOR/A SERVIZOS MÚLTIPLES

Visto que varios dos aspirantes están empatados na puntuación e segundo o exposto no punto 9.7, esgotados todos os criterios establecidos para resolver os empates é necesario aplicar o criterio establecido no apartado 5º “.....e finalmente, no caso de que non teña sido posible desfacer os empates trala aplicación de todos os criterios anteriores, estes resolveranse por sorteo, realizado por e ante os respectivos Tribunais, e coa presenza de todas as persoas aspirantes afectadas que así o desexen.”

Dito procedemento levarase a cabo o vindeiro día 26 de abril de 2024 ás 9:30h no salón de plenos da Casa do Concello de Outes.

 Ver acta

SELECCIÓN DE PERSOAL: PROCESO DE SELECCIÓN DO POSTO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. ANUNCIO DA RELACIÓN DE APROBADOS.
22/04/2024

Concluído o proceso de selección de persoal funcionario interino para a cobertura temporal dunha praza vacante de Arquitecto/a Técnico/a Municipal deste Concello, por medio da presente procédese á publicación da puntuación final do proceso, así como a  listaxe complementaria integrada polos restantes aspirantes que teñan aprobado a fase de oposición, a efectos de conformar a bolsa de emprego que se creará coa finalidade e nos termos sinalados na Base Novena da Convocatoria.

 Ver anuncio coa puntuación final do proceso.

SELECCIÓN DE PERSOAL: TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE
19/04/2024

O concello de Outes informa da publicación da lista definitiva de aspirantes admitidos/as ao proceso selectivo para a selección dun técnico/a de medio ambiente encadrado no proxecto “Renatur_Outes: renaturalización fluvial del Río Tines a su paso por el municipio de Outes”.

 Ver lista

SELECCIÓN DE PERSOAL: SELECCIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES AO ABEIRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2024.
15/04/2024

O concello de Outes informa da publicación no Boletín Oficial da Provincia do día 15 de abril, das bases e convocatoria que rexerán o proceso selectivo para selección de 6 operarios/as de servizos múltiples ao abeiro do Programa da Deputación, PEL CONCELLOS 2024.

O prazo de presentación de solicitudes vai dende o 16 ata o 29 de abril (ambos incluídos).

A solicitude de inscrición e a información sobre os requisitos de participación e o procedemento de selección poden consultarse nos arquivos adxuntos.

 Ver bases

 Ver instancia de solicitude

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS
12/04/2024

O Concello de Outes publica un bando para anunciar ás persoas propietarias de parcelas na faixa secundaria de protección de 50 metros ao redor dos núcleos de poboación,  que as deben manter rozadas e libre de árbores (piñeiros, eucaliptos e acacias).

 Ver bando

SELECCIÓN DE PERSOAL: PROCESO DE SELECCIÓN DO POSTO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. PUNTUACIÓNS DO SEGUNDO EXERCICIO.
11/04/2024

Segundo o disposto no apartado 7.3.3 das Bases da Convocatoria do proceso selectivo de persoal funcionario interino para a cobertura temporal dunha praza vacante de Arquitecto/a Técnico/a Municipal deste Concello, por medio da presente procédese á publicación da puntuación do segundo exercicio da fase de oposición.

Establécese un prazo de tres (3) días hábiles, para formular reclamacións/alegacións ao respecto dos resultados e cualificacións obtidos, contados a partir do día seguinte á súa publicación no taboleiro de anuncios e páxina web municipais.  

 Ver anuncio coa puntuación do segundo exercicio da fase de oposición

ANUNCIO: ABERTO O PRAZO DE LICITACIÓN DE 1 LICENZA DE USO COMÚN ESPECIAL PARA A INSTALACIÓN DE POLBEIRA DURANTE A CELEBRACIÓN DO FESTIVAL DO PAMPALLÍN 2024.
02/04/2024

Aberto o prazo de 5 días hábiles, a contar a partir do seguinte ó de publicación do presente anuncio, para a presentación de solicitudes de participación na licitación de 1 Licenza de uso común especial para a instalación de servizo de Polbeira durante a celebración do Festival do Pampallín 2024.

As solicitudes deberán presentarse segundo o Modelo de Declaración Responsable que pode descargarse a través desta páxina, así como dende o Portal de Transparencia aloxado na sede electrónica ( https://outes.sedelectronica.gal/transparency)

DOCUMENTACIÓN:

ANUNCIO: ABERTO O PRAZO DE LICITACIÓN DE 1 LICENZA DE USO COMÚN ESPECIAL PARA A INSTALACIÓN DE SERVIZO DE BAR DURANTE A CELEBRACIÓN DO FESTIVAL DO PAMPALLÍN 2024.
02/04/2024

Aberto o prazo de 5 días hábiles, a contar a partir do seguinte ó de publicación do presente anuncio, para a presentación de solicitudes de participación na licitación de 1 Licenza de uso común especial para a instalación de servizo de Bar durante a celebración do Festival do Pampallín 2024.

As solicitudes deberán presentarse segundo o Modelo de Declaración Responsable que pode descargarse a través desta páxina, así como dende o Portal de Transparencia aloxado na sede electrónica (https://outes.sedelectronica.gal/transparency)

DOCUMENTACIÓN:

BASES PARA A LICITACIÓN DA BARRA E POLBEIRA DO PAMPALLÍN
25/03/2024

O concello de Outes aproba e publica as bases de licitación para a explotación dos seguintes servizos para a :

 • Barra para o servizo bar do Pampallín
 • Polbeira do Pampallín

Nos dous casos puntuará 20 puntos a oferta económica, partindo dun mínimo de 600€, e 10 puntos os anos de experiencia no sector.

O prazo de solicitudes aínda non está aberto e terá unha duración de 5 días hábiles dende a publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Podes consultar as bases para a barra do servizo bar do Pampallín nesta ligazón: https://outes.sedelectronica.gal/transparency/4aec39f1-4ca4-406c-b8a3-ecee457aa8de/

Podes consultar as bases para o servizo de Polbeira do Pampallín nesta ligazón: https://outes.sedelectronica.gal/transparency/3e64afb3-3cf4-42e0-a2c8-eb930122d986/

SELECCIÓN DE PERSOAL: PROCESO DE SELECCIÓN DO POSTO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. PUNTUACIÓNS DO PRIMEIRO EXERCICIO.
21/03/2024

Segundo o disposto no apartado 7.3.3 das Bases da Convocatoria do proceso selectivo de persoal funcionario interino para a cobertura temporal dunha praza vacante de Arquitecto/a Técnico/a Municipal deste Concello, por medio da presente procédese á publicación da puntuación do primeiro exercicio da fase de oposición.

Polo Tribunal acórdase convocar ós/ás aspirantes para a celebración do segundo exercicio da fase de oposición, o vindeiro día 5 de abril de 2024, ás 10:00 horas, na Casa da Cultura do Concello de Outes.

 Ver anuncio coa puntuación do primeiro exercicio da fase de oposición

 Ver exame corrixido

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
18/03/2024

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e baremación provisonal, xunto co prazo de alegacións, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • CO1. AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
 • C05. DIRECTOR/A DE BANDA DE MÚSICA
 • C06. TÉCNICO/A DE DEPORTES
 • C07. RESPONSABLE CENTRO NÁUTICO/PISCINA MUNICIPAL
 • C11. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE ETAP/EDAR E SERVIZOS BÁSICOS
 • C12. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE OBRAS E MANTEMENTO
 • C13. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-APOIO ELECTRICIDADE
 • C14.OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES
 • C17. TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A
 • C21.TÉCNICO/A PROMOCIÓN/DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA E SOCIOCULTURAL
 • C10.CONDUTOR/A SERVIZOS MÚLTIPLES

 Ver acta

SELECCIÓN DE PERSOAL: PROCESO DE SELECCIÓN DO POSTO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. PUNTUACIÓN FINAL DA FASE DE CONCURSO.
15/03/2024

Segundo o disposto no apartado 7.2.2 das Bases da Convocatoria do proceso selectivo de persoal funcionario interino para a cobertura temporal dunha praza vacante de Arquitecto/a Técnico/a Municipal deste Concello, por medio da presente procédese á publicación da puntuación final da fase de Concurso, determinada pola suma das puntuacións obtidas polas persoas aspirantes respecto dos méritos obxecto de valoración nesta fase.

Segundo o disposto na base 7.2.2 da convocatoria, establécese un prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación das puntuacións obtidas na fase de concurso, para formular as alegacións/reclamacións que no seu caso estimen pertinentes.

 Ver anuncio

CONSULTA PÚBLICA: ORDENANZA REGULADORA SOBRE PRÉSTAMO DE MATERIAL ASISTENCIAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE
15/03/2024

De conformidade co previsto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas, e no marco do proceso de elaboración do proxecto de Ordenanza Reguladora sobre préstamo de material asistencial para persoas con discapacidade, solicítase a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

Os/as cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren poden facer chegar as súas opinións sobre os aspectos expostos no seguinte cuestionario durante o prazo de 20 días, a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio na web municipal, mediante a súa presentación en calquera dos lugares indicados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administración Públicas.

 Anuncio de Consulta Pública.

 Proposta de Ordenanza Reguladora sobre préstamo de material asistencial para persoas con discapacidade.

TRAIL DE OUTES 2024
15/03/2024

O vindeiro domingo, 17 de marzo, terá lugar o Trail de Outes 2024. As probas terán coma punto de inicio e chegada a Horta do Muíño, pero os diferentes percorridos das probas do evento pasarán por diversos núcleos de poboación ao longo da mañá e cruzarán algunha estrada do concello,

 • Pasará por Brión de Arriba
 • Pasará por Vilar de Outes
 • Pasará por Outes
 • Pasará por Río de Outes
 • Pasará pola Cruz, onde cruzará a estrada provincial
 • Cruzará a estrada provincial no Barco (ao pasar Lantarou dirección San Lourenzo)
 • Pasará por Boel
 • O tramo de estrada que vai á piscina municipal dende o Areal permanecerá pechado de 10:30 a 14:00 horas

Ao longo da mañá e en todo o percorrido das diversas probas haberá efectivos da Policía Local, Protección Civil, Cruz Vermella e diverso persoal voluntario da organización de apoio para xestionar o paso dos participantes.

A saída das probas será ás 10:30 h e o remate estimado é sobre as 14:15 h, polo que ao longo da mañá pasarán participantes das diversas probas polos puntos indicados. Pedimos comprensión e desculpas polos inconvenientes que esta proba poida ocasionar ao longo da mañá.

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE OUTES. CURSO 2024/2025
07/03/2024

O Concello de Outes publica o procedemento de renovación, novo ingreso, admisión e matrícula de persoas usuarias da Escola Infantil Municipal (EIM) do Concello de Outes para o curso 2024/2025.

 Ver anuncio completo

 Solicitude de reserva

O PLENO DE OUTES APROBA POR UNANIMIDADE A DECLARACIÓN DE DEREITOS DO RÍO TINS
05/03/2024

O pleno do Concello de Outes acordou por unanimidade a Declaración de Dereitos do río Tins e compromisos da súa comunidade ribeirá, un texto que fora consensuado pola veciñanza e que agora adoptou formalmente a corporación municipal.

Trátase da primeira vez que un concello recoñece expresamente os dereitos dun elemento natural, neste caso os do río Tins, incluíndo o dereito á protección e á conservación, ou a non ser danado nin contaminado. A declaración, aprobada o 29 de febreiro, tamén asume unha serie de compromisos colectivos para asegurar que estes dereitos son respectados.

 Máis información

 Ver declaración

SELECCIÓN DE PERSOAL: ARQUITECTO/A TÉCNICO MUNICIPAL. CORRECCIÓN DE ERROS NA LISTAXE PROVISIONAL-DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS AO PROCESO DE SELECCIÓN
01/03/2024

O concello de Outes publica unha corrección de erros referida á listaxe provisoional-definitiva, de aspirantes admitidos/as ao proceso  de selección de Arquitecto Técnico Municipal.

 Ver resolución

SELECCIÓN DE PERSOAL: TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE
01/03/2024

O concello de Outes informa da publicación da lista provisional de aspirantes admitidos/as ao proceso selectivo para a selección dun técnico/a de medio ambiente encadrado no proxecto “Renatur_Outes: renaturalización fluvial del Río Tines a su paso por el municipio de Outes”.

 Ver lista

Gañadores do concurso de entroido 2024
19/02/2024

Publicados os participantes gañadores do concurso de disfraces do entroido-enterro da sardiña 2024

VEHÍCULO PARA O SAF FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
16/02/2024

Dende este mes de febreiro o Concello de Outes conta cun vehículo para o desprazamento do persoal do Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

O coche, financiado pola Deputación da Coruña acorde á resolución do 15 de maio de 2023, foi recollido polo alcalde de Outes, Manuel González López, e máis o concelleiro de Deportes, Igualdade e Benestar, José Antonio Caamaño Lestón.

 

ELECCIÓN XUÍZ DE PAZ
16/02/2024

O Concello de Outes informa que dende o día 9 de febreiro até o día 4 de marzo de 2024, está aberto o prazo de presentación de solicitudes para nomeamento como XUIZ DE PAZ TITULAR do Concello de Outes.

As solicitudes presentaranse no Rexistro de entrada deste Concello ou ben mediante o procedemento que regula o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 Ver bando

SERVIZO DE CONCILIACIÓN “TEMPO DE ENTROIDO 2024”
13/02/2024

O Concello de Outes publica a listaxe definitiva de admitidas/os no servizo de conciliación Tempo de Entroido 2024, do programa Outes Concilia.

 Ver listaxe

SELECCIÓN DE PERSOAL: ARQUITÉCTO/A TÉCNICO MUNICIPAL. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A LISTAXE PROVISIONAL-DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS AO PROCESO DE SELECCIÓN
09/02/2024

O concello de Outes publica o Decreto de resolución coa listaxe definitiva de admitidos/as, data, hora e lugar da celebración do primeiro exercicio da fase de oposición ao proceso de selección de Arquitecto Técnico Municipal.

 Ver decreto

SERVIZO DE CONCILIACIÓN “TEMPO DE ENTROIDO 2024”
06/02/2024

O Concello de Outes publica a listaxe provisional de admitidas/os no servizo de conciliación Tempo de Entroido 2024, do programa Outes Concilia.

 Ver listaxe

AMPLIACIÓN DE HORARIOS POLA CELEBRACIÓN DO ENTROIO 2024
06/02/2024

O Concello de Outes publica un bando para anunciar a ampliación en dúas horas dos horarios xerais de peche de establecementos públicos, en todo o termo municipal, durante as noites do venres 9 e do martes 12 de febreiro do 2024.

Os establecementos que se poden acoller á ampliación horaria con motivo da celebración das festas, serán aqueles que consten con licenza municipal para actividade de hostalaría.

 Ver bando

SELECCIÓN DE PERSOAL: COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A. DECRETO RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA E APROBACIÓN BOLSA DE EMPREGO
02/02/2024

O concello de Outes publica o Decreto de resolución da convocatoria e aprobación da bolsa de emprego no proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de administrativo/a.

 Ver decreto

SELECCIÓN DE PERSOAL: COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A. RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
02/02/2024

O concello de Outes publica a acta de resolución da convocatoria no proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de administrativo/a.

 Ver acta

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN: ANUNCIO DE NOMEAMENTO DE TRIBUNAL
25/01/2024

O concello de Outes informa da publicación no Boletín Oficial da Provincia do día 25 de xaneiro de 2024 (BOP nº 19) do anuncio co nomeamento do tribunal de selección do proceso extraordinario de estabilización.

 Ver anuncio no BOP

SELECCIÓN DE PERSOAL: TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE
17/01/2024

O concello de Outes informa da publicación no BOP do día 16/01/2024 (Nº 12) das bases que regulan o proceso selectivo para a selección dun técnico/a de medio ambiente encadrado no proxecto “Renatur_Outes: renaturalización fluvial del Río Tines a su paso por el municipio de Outes”

O proxecto “Renatur_Outes: renaturalización fluvial del Río Tines a su paso por el municipio de Outes” conta o apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia (PRTP) financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Bases da convocatoria:  https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/01/16/2024_0000000185.html

Anexos:

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO ANO 2023
15/01/2024

O concello de Outes informa da publicación no Boletín Oficial da Provincia con data do 15/01/2024 (Nº 11) da oferta pública de emprego correspondente ao ano 2023.

Máis información:  https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/01/15/2024_0000000162.pdf  

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ACCESIBILIDADE: RESOLUCIÓN
08/01/2024

O Concello de Outes publica a resolución das axudas individuais destinadas á promoción da autonomía persoal e a accesibilidade 2023.

 Ver resolución

CONCESIÓN DA CAFETERIA DO CENTRO SOCIAL DE OUTES
22/12/2023

O concello de Outes comunica que queda aberto o prazo para a presentación de ofertas para a concesión da CAFETERIA do CENTRO SOCIAL de Outes.

 Máis información 

I GALA DO DEPORTE MUNICIPAL DO CONCELLO DE OUTES: LISTADO DOS FINALISTAS
22/12/2023

O concello de Outes publica o listado dos finalistas nas diferentes categorías da I Gala do Deporte.

 Ver listado

TEMPO DE NADAL 2023-2024: LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS
21/12/2023

O Concello de Outes publica a listaxe definitiva de admitidas/os no servizo de conciliación “Tempo de Nadal” 2023-24.

 Ver listaxe

PISCINA MUNICIPAL: PARADA TÉCNICA POR MANTEMENTO
20/12/2023

O Concello de Outes informa que a piscina municipal estará pechada por mantemento os días 2, 3, 4 e 5 de xaneiro.

Desculpen as molestias.

SELECCIÓN DE PERSOAL: COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A. FASE DE OPOSICIÓN
18/12/2023

O concello de Outes publica a acta de desenvolvemento do segundo exercicio da fase de oposición xunto coa resolución de alegacións presentadas á fase de concurso no proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de administrativo/a.

 Ver acta

ANUNCIO DE APERTURA DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS, COMISIÓNS DE FESTAS, SOCIAIS E DEPORTIVAS DE INTERESE PÚBLICO 2023
12/12/2023

O concello anuncia que xa está aberto o prazo para as solicitudes das subvencións para actividades culturais, comisións de festas, sociais e deportivas de interese público 2023.

Poderán ser obxecto de subvención as seguintes actividades, sempre e cando se organicen:

 • Por entidades que teñan a súa sede no termo municipal de Outes;
 • Por entidades que, sen ter a sede no termo municipal, realicen unha parte significativa da súa actividade no mesmo ou teñan como beneficiarios/destinatarios unha pluralidade de veciños do municipio.
 1. Actividades culturais: gastos correntes derivados de celebracións, exposicións, concursos, certames, mostras, excursións, conferencias, estudos, etc., e en xeral, actividades dirixidas á conservación, promoción ou divulgación das tradicións e valores culturais propios do municipio de Outes.
 2. Actividades deportivas: gastos correntes de funcionamento e participación en campionatos deportivos como fichas de inscrición en competicións, desprazamentos, mantemento de instalacións, etc. ou organización doutras actividades deportivas de interese público.
 3. Actividades realizadas polas ANPAS dos centros de ensino do Concello: gastos correntes de funcionamento e organización de actividades.
 4. Actividades levadas a cabo por entidades ou persoas organizadoras de festas patronais ou tradicionais do municipio de Outes tales como a organización de concertos ou eventos musicais.
 5. Actividades de índole social dirixidas a colectivos de persoas con diversidade funcional: gastos correntes de funcionamento e organización de actividades.

 Consulta aquí as bases reguladoras

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ACCESIBILIDADE
29/11/2023

O Concello de Outes informa de que xa se poden solicitar as axudas para a promoción da autonomía persoal e a accesibilidade.

Son axudas para persoas en situación de dependencia e/ou discapacidade que acrediten a necesidade dos apoios solicitados.

As actuacións subvencionables son:

 • Adaptación funcional do fogar e supresión de barreiras na vivenda.
 • Adquisición de próteses dentais e auditivas.
 • Adquisición e axudas técnicas ou produtos de apoio de uso persoal e intransferible.

A data límite para a presentación de solicitudes é o 19 de decembro de 2023.

Máis información nos servizos sociais do concello (teléfono 981 850 003)

SELECCIÓN DE PERSOAL: COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A. FASE DE OPOSICIÓN
24/11/2023

O concello de Outes publica a acta de desenvolvemento do primeiro exercicio da fase de oposición e data de celebración do segundo exercicio no proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de administrativo/a.

 Ver acta

 Ver exame en galego

 Ver exame en castelán

 Ver respostas do exame

SELECCIÓN DE PERSOAL: COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A. FASE DE CONCURSO
22/11/2023

O concello de Outes publica a acta de valoración da fase de concurso no proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de administrativo/a.

 Ver acta

Anuncio das bases reguladoras de subvencións para actividades culturais, comisións de festas, sociais e deportivas de interese público 2023
07/11/2023

O concello pubica as bases reguladoras das subvencións para actividades culturais, comisións de festas, sociais e deportivas de interese público 2023.

Na ligazón do pé da publicación pode consultalas.

É importante subliñar que esta publicación non é a convocatoria e que o prazo de admisión de solicitudes abriráse nunha publicación posterior a esta.

Poderán ser obxecto de subvención as seguintes actividades, sempre e cando se organicen:

• Por entidades que teñan a súa sede no termo municipal de Outes;

• Por entidades que, sen ter a sede no termo municipal, realicen unha parte significativa da súa actividade no mesmo ou teñan como beneficiarios/destinatarios unha pluralidade de veciños do municipio.

a) Actividades culturais: gastos correntes derivados de celebracións, exposicións, concursos, certames, mostras, excursións, conferencias, estudos, etc., e en xeral, actividades dirixidas á conservación, promoción ou divulgación das tradicións e valores culturais propios do municipio de Outes.

b) Actividades deportivas: gastos correntes de funcionamento e participación en campionatos deportivos como fichas de inscrición en competicións, desprazamentos, mantemento de instalacións, etc. ou organización doutras actividades deportivas de interese público.

c) Actividades realizadas polas ANPAS dos centros de ensino do Concello: gastos correntes de funcionamento e organización de actividades.

d) Actividades levadas a cabo por entidades ou persoas organizadoras de festas patronais ou tradicionais do municipio de Outes tales como a organización de concertos ou eventos musicais.

e) Actividades de índole social dirixidas a colectivos de persoas con diversidade funcional: gastos correntes de funcionamento e organización de actividades.

 

Consulta aquí as bases reguladoras

Anuncio das bases reguladoras das axudas individuais destinas á promoción da autonomía persoal e accesibilidade 2023
06/11/2023

Na seguinte ligazón poderás consultar as bases para as axudas individuais destinas á promoción da autonomía persoal e accesibilidade 2023.

É importante subliñar que esta publicación non é a convocatoria e que o prazo de admisión de solicitudes abriráse nunha publicación posterior a esta.

A finalidade destas axudas é a de colaborar en determinados gastos, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2023, destinados a:

· Apoiar á persoa con axudas técnicas ou produtos de apoio, para o normal desenvolvemento da vida diaria.

· Facilitar adaptacións funcionais do fogar e a eliminación de barreiras arquitectónicas e de comunicación no interior da vivenda e no exterior sempre que a zona onde se realice a actuación sexa de carácter privativo, que contribúan a mellorar a autonomía persoa e a previr situacións de dependencia maiores, así como mellorar a súa accesibilidade.

· Adquisición de próteses dentais e audiófonos ao obxecto de compensar as limitacións funcionais.

 

Consulta aquí as bases das axudas

BASES DA I GALA DO DEPORTE MUNICIPAL DO CONCELLO DE OUTES
06/11/2023

Xa están publicadas as bases para particpar na I Gala do Deporte de Outes. Xúntanse tamén os anexos que é preciso cumplimentar.

BASES

ANEXO I

ANEXO II

SELECCIÓN DE PERSOAL: COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A. LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS
26/10/2023

O concello de Outes publica a  listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de administrativo/a, así como a data e lugar de celebración do primeiro exame.

Listaxe Definitiva

SELECCIÓN DE PERSOAL: COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A. CORRECCIÓN ERRO MATERIAL LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS
26/10/2023

O concello de Outes publica a correción dun erro material na listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de administrativo/a.

 
PROCESO DE ESTABILIZACIÓN: PUBLICACIÓN DE LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DE VARIAS PRAZAS
25/10/2023

O Concello de Outes informa da publicación, no Boletín Oficial da Provincia do 25 de outubro, das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas das seguintes prazas incluídas no proceso de estabilización:

AMPLIACIÓN DE HORARIOS POLAS FESTAS DE SAN CAMPIO
25/09/2023

O Concello de Outes publica un bando para anunciar a ampliación en dúas horas dos horarios xerais de peche de establecementos públicos e de finalización dos espectáculos públicos das actividades recreativas, en todo o termo municipal, durante as noites do xoves 28 e do venres 29 de setembro do 2023.

Os establecementos que se poden acoller á ampliación horaria con motivo da celebración das festas, serán aqueles que consten con licenza municipal para actividade de hostalaría.

 Ver bando

SELECCIÓN DE PERSOAL: COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A. LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS
15/09/2023

O concello de Outes publica a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de administrativo/a.

 Ver lista

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS NO SERVIZO DE MADRUGADORES
08/09/2023

O Concello de Outes publica a listaxe definitiva de admitidos/as no servizo de Madrugadores, do Programa “Outes Concilia”, para o curso 2023-2024.

 Ver listaxe

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS NO SERVIZO DE MADRUGADORES
07/09/2023

O Concello de Outes publica a listaxe provisional de admitidos/as no servizo de Madrugadores, do programa “Outes Concilia”, para o curso 2023-2024.

 Ver listaxe

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN: PUBLICACIÓN DE LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DE VARIAS PRAZAS
23/08/2023

O Concello de Outes informa da publicación, no Boletín Oficial da Provincia do 23 de agosto, das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas das seguintes prazas incluídas no proceso de estabilización:

SELECCIÓN DE PERSOAL: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A DO CONCELLO DE OUTES
14/08/2023

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria do proceso selectivo de persoal funcionario interino para a cobertura temporal dunha praza vacante de arquitecto/a técnico/a do Concello de Outes, e a creación dunha bolsa de emprego para futuras incorporacións de persoal temporal.

Preme aquí para acceder ás bases da convocatoria

Preme aquí para acceder ao modelo de solicitide da praza

SELECCIÓN DE PERSOAL: 1 XEFE/A DE BRIGADA, 1 PEÓN/PEOA CONDUTOR E 3 PEÓNS/PEOAS DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS
26/07/2023

O Concello de Outes publica a acta nº 3 (resolución da convocatoria)  do proceso de selección de 1 xefe/a de brigada, 1 peón/peoa condutor e 3 peóns/peoas da brigada de prevención e extinción de incendios 2023/2024.

ACTA Nº 3

SELECCIÓN DE PERSOAL: 1 XEFE/A DE BRIGADA, 1 PEÓN/PEOA CONDUTOR E 3 PEÓNS/PEOAS DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS
18/07/2023

O Concello de Outes publica a ACTA Nº 1 (probas físicas e entrevistas) e a ACTA Nº2 (fase de concurso) do proceso de selección de 1 xefe/a de brigada, 1 peón/peoa condutor e 3 peóns/peoas da brigada de prevención e extinción de incendios.

 Ver acta número 1

 Ver  acta número 2

SELECCIÓN DE PERSOAL: 1 XEFE/A DE BRIGADA, 1 PEÓN/PEOA CONDUTOR E 3 PEÓNS/PEOAS DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS
14/07/2023

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista de admitidos/as, data e lugar da realización da proba física, data e lugar da realización das entrevistas e data de realización da proba de coñecemento de galego  ao proceso de selección de 1 xefe/a de brigada, 1 peón/peoa condutor e 3 peóns/peoas da brigada de prevención e extinción de incendios.

 Ver resolución

ANUNCIO: PUNTUACIÓNS DO PROCESO SELECTIVO DE PROMOCIÓN INTERNA (PRAZA DE TECNICO CULTURA E MOCIDADE)
10/07/2023

O Concello de Outes publica as puntuacións do proceso selectivo de promoción interna da praza de técnico de cultura e mocidade.

 Ver anuncio

ANUNCIO: PUNTUACIÓNS DO PROCESO SELECTIVO DE PROMOCIÓN INTERNA (PRAZA DE TÉCNICA AUXILIAR BIBLIOTECA)
10/07/2023

O Concello de Outes publica as puntuacións do proceso selectivo de promoción interna da praza de técnica auxiliar biblioteca.

 Ver anuncio

ANUNCIO: PUNTUACIÓNS DO PROCESO SELECTIVO DE PROMOCIÓN INTERNA (PRAZA DE EDUCADORA FAMILIAR)
10/07/2023

O Concello de Outes publica as puntuacións do proceso selectivo de promoción interna da praza de educadora familiar.

 Ver anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: 1 XEFE/A DE BRIGADA, 1 PEÓN/PEOA CONDUTOR E 3 PEÓNS/PEOAS DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS
04/07/2023

No Boletín Oficial da Provincia nº 126, do 04.07.2023, publícanse as bases e a convocatoria do proceso de selección de 1 xefe/a de brigada, 1 peón/peoa condutor e 3 peóns/peoas da brigada de prevención e extinción de incendios do Concello de Outes.

Ver anuncio no BOP

SELECCIÓN DE PERSOAL: COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A
29/06/2023

No Boletín Oficial da Provincia nº 122, do 28.06.2023, publícanse as Bases reguladoras da convocatoria do proceso selectivo de persoal funcionario interino para a cobertura temporal dunha praza vacante de administrativo/a do Concello de Outes, e a creación dunha bolsa de emprego para futuras incorporacións de persoal temporal.

 Ver bases no BOP 

SELECCIÓN DE PERSOAL (PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 2023): 5 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS PARA A TEMPADA DE VERÁN 2023
22/06/2023

O concello de Outes publica a acta de desenvolvemento da fase de oposición, fase de concurso e resolución da convocatoria do proceso de selección de 5 postos de socorrista en espazos acuáticos naturais para a tempada de verán 2023.

 Ver acta

CAMPAMENTO DE VERÁN 2023 DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”: LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDAS/OS.
21/06/2023

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa listaxe definitiva de admitidas/os e de agarda no Campamento de Verán 2023 do Programa “Outes Concilia”.

 Ver resolución

SELECCIÓN DE PERSOAL (PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 2023): 5 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS PARA A TEMPADA DE VERÁN 2023
21/06/2023

O concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos/as ao proceso de selección de 5 postos de socorrista en espazos acuáticos naturais para a tempada de verán 2023.

 Ver resolución de alcaldía 1

 Ver resolución de alcaldía 2

SELECCIÓN DE PERSOAL: 5 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS PARA A TEMPADA DE VERÁN 2023
16/06/2023

O concello de Outes ten solicitada ante a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade unha subvención para a contratación de socorristas en espazos acuáticos naturais. A selección deste persoal realizarase mediante oferta comunicada á oficina de emprego de Santiago-Norte. As persoas interesadas en participar neste proceso selectivo deberán estar inscritas como demandantes na oficina de emprego e ter solicitada a ocupación de Socorrista en espazos acuáticos naturais. A solicitude de persoas candidatas a oficina de emprego efectuarase o vindeiro martes día 20 de xuño. O resto de requisitos das persoas aspirantes e as condicións da contratación veñen recollidas nas bases adxuntas.

 Ver bases

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2023
16/06/2023

O Concello de Outes publica a acta de resolución da convocatoria no proceso selectivo para a contratación de 4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2023.

 Ver acta

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN, NOVO INGRESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL (EIM) DO CONCELLO DE OUTES PARA O CURSO 2023/2024
09/06/2023

O Concello de Outes publica a listaxe definitiva de usuarios/as de novo ingreso admitidos/as e en agarda na Escola Infantil Municipal do Concello de Outes para o curso 2023/2024.

 Ver listaxe

CAMPAMENTO DE VERÁN 2023 DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”: LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDAS/OS
07/06/2023

O Concello de Outes publica o decreto de alcaldía coa listaxe provisional de admitidas/os e de agarda no Campamento de Verán 2023 do Programa “Outes Concilia”.

 Ver decreto

 Documento informativo para formalizar o pago

 Documento de renuncia á praza / solicitude de devolución do importe aboado

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2023
07/06/2023

O Concello de Outes publica a acta de desenvolvemento da proba práctica de coñecemento do galego e o resultado da fase de concurso no proceso selectivo para a contratación de 4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2023.

 Ver acta

CONTRATACIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES ENTRE PERCEPTORES DA RISGA EN OUTES: ACTA 1
05/06/2023

O Concello de Outes publica a acta coas puntuacións e a resolución da convocatoria do proceso para contratar a 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores da RISGA en Outes.

 Ver acta

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO CENSO ELECTORAL PARA AS ELECCIÓNS A CORTES XERAIS DO 23 DE XULLO 2023
05/06/2023

Entre os días 5 e 12 de xuño, ámbolos dous incluídos, estará exposto o Censo Electoral para todas aquelas persoas que precisen consultalo. Se algún dos seus datos censuais presenta erros, poderá presentar a reclamación correspondente.

 Ver bando

CORRECCIÓN DE ERROS NAS BASES DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 2 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES ENTRE PERCEPTORES DE RISGA
05/06/2023

O Concello de Outes publica un decreto de alcaldía para corrixir un erro nas bases da convocatoria para a contratación de 2 operarios/as de servizos múltiples entre perceptores de RISGA.

 Ver decreto.

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2023
31/05/2023

O Concello de Outes publica a acta do desenvolvemento do primeiro exercicio da fase de oposición: proba teórico-práctica, data e lugar da proba práctica de coñecemento do galego, no proceso selectivo para a contratación de 4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2023.

 Ver acta

CONTRATACIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2023: DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
29/05/2023

O Concello de Outes publica a acta de desenvolvemento dos exercicios e resolución da convocatoria para contratar 1 tractorista brigada forestal dentro do Programa APROL RURAL 2023.

 Ver acta

CONTRATACIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES ENTRE PERCEPTORES DA RISGA EN OUTES: LISTA DEFINITIVA
29/05/2023

O Concello de Outes publica a relación definitiva de aspirantes admitidos e a data da proba practica da convocatoria para contratar a 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores da RISGA en Outes.

 Ver resolución

CONTRATACIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES ENTRE PERCEPTORES DA RISGA EN OUTES
26/05/2023

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para contratar a 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores da RISGA en Outes.

 Ver bases

CONTRATACIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2023: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
25/05/2023

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos na convocatoria para contratar 1 tractorista brigada forestal dentro do Programa APROL RURAL 2023.

 Ver lista

CONTRATACIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2023
25/05/2023

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para contratar 1 tractorista brigada forestal dentro do Programa APROL RURAL 2023.

 Ver bases

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN, NOVO INGRESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL (EIM) DO CONCELLO DE OUTES PARA O CURSO 2023/2024
24/05/2023

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos/as e de agarda logo de rematado o prazo para solicitudes de novo ingreso na Escola Infantil Municipal do Concello de Outes para o curso 2023/2024.

 Ver lista

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2023
05/05/2023

O Concello de Outes publica a  lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as, data e lugar do exame da fase de oposición, no proceso selectivo para a contratación de 4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2023.

 Máis información

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. Procedemento de renovación, novo ingreso, admisión e matrícula de persoas usuarias da Escola Infantil Municipal (EIM) do Concello de Outes para o curso 2023/2024
02/05/2023

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos/as logo de rematado o prazo para solicitudes de renovación na Escola Infantil Municipal do Concello de Outes para o curso 2023/2024, segundo as solicitudes presentadas no prazo establecido.

 Ver lista

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2023
02/05/2023

O concello de Outes publica a  lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a contratación de 4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2023, logo de ser advertido un erro por omisión involuntaria na publicada en data 27/04/2023.

 Ver lista

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE OUTES
28/04/2023

O Concello de Outes publica a Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo na Escola Infantil Municipal (EIM) do Concello de Outes.

 Ver ordenanza

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2023
27/04/2023

O concello de Outes publica a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a contratación de 4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2023.

 Ver lista