Taboleiro de anuncios

CAMPAMENTO DE VERÁN 2024: LISTAXE PROVISIONAL PERSOAS ADMITIDAS E LISTAXE PROVISIONAL DE AGARDA
05/06/2024

Aprobada a listaxe provisional de persoas admitidas, así como a  listaxe provisional de agarda no Campamento de Verán 2024. A presentación de suxestións ou reclamacións poderá realizarse no prazo de 5 días hábiles a contar desde o día seguinte ó desta publicación.

As persoas que figuran como admitidas con praza na listaxe provisional do Campamento de Verán 2024, punto primeiro da resolución, deberán formalizar o pago bancario no prazo comprendido entre o 6 e o 12 de xuño. 

O pago formalizarase atendendo ao modelo informativo que figura na páxina web do concello, remitindo os xustificantes de pago por correo electrónico a cimoutes@yahoo.es.   

As renuncias ás prazas deberán ser presentadas conforme ao modelo normalizado, ben por sede electrónica do Concello de Outes (https://outes.sedeelectronica.gal) ou de xeito presencial no rexistro xeral do Concello de Outes. 

De non formalizarse dito proceso nas datas establecidas e conforme as condicións da convocatoria, decaerá o dereito á praza obtida que será ocupada polas persoas que figuran na listaxe de agarda do Campamento de Verán 2024. 

 Ver resolución coa listaxe provisional

CAMPAMENTO DE VERÁN 2023 DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”: LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDAS/OS.
21/06/2023

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa listaxe definitiva de admitidas/os e de agarda no Campamento de Verán 2023 do Programa “Outes Concilia”.

 Ver resolución

CAMPAMENTO DE VERÁN 2023 DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”: LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDAS/OS
07/06/2023

O Concello de Outes publica o decreto de alcaldía coa listaxe provisional de admitidas/os e de agarda no Campamento de Verán 2023 do Programa “Outes Concilia”.

 Ver decreto

 Documento informativo para formalizar o pago

 Documento de renuncia á praza / solicitude de devolución do importe aboado