Taboleiro de anuncios

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN, NOVO INGRESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL (EIM) DO CONCELLO DE OUTES PARA O CURSO 2023/2024
09/06/2023

O Concello de Outes publica a listaxe definitiva de usuarios/as de novo ingreso admitidos/as e en agarda na Escola Infantil Municipal do Concello de Outes para o curso 2023/2024.

 Ver listaxe

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN, NOVO INGRESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL (EIM) DO CONCELLO DE OUTES PARA O CURSO 2023/2024
24/05/2023

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos/as e de agarda logo de rematado o prazo para solicitudes de novo ingreso na Escola Infantil Municipal do Concello de Outes para o curso 2023/2024.

 Ver lista

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. Procedemento de renovación, novo ingreso, admisión e matrícula de persoas usuarias da Escola Infantil Municipal (EIM) do Concello de Outes para o curso 2023/2024
02/05/2023

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos/as logo de rematado o prazo para solicitudes de renovación na Escola Infantil Municipal do Concello de Outes para o curso 2023/2024, segundo as solicitudes presentadas no prazo establecido.

 Ver lista

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE OUTES
28/04/2023

O Concello de Outes publica a Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo na Escola Infantil Municipal (EIM) do Concello de Outes.

 Ver ordenanza

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: EXPOSICIÓN PÚBLICA DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO E DO ANEXO I
12/04/2023

Aprobado inicialmente o regulamento da Escola Infantil Municipal de Outes, Anexo I das normas de funcionamento da Escola Infantil Municipal de Outes, por Acordo do Pleno de data 30 de marzo de 2023.

De conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 56 do Texto Refundido de Réxime Local, sométese a información pública polo prazo de trinta días, a contar desde o seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que poida ser examinado o regulamento e poidan, no seu caso, presentarse as reclamacións que se estimen oportunas. Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará ao dispor dos interesados na sede electrónica (outes.sedelectronica.gal) e na páxina web www.outes.gal corporativas.

No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo, entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación inicial do regulamento.

 Ver NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS INFANTÍS

 Ver ANEXO 1

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. MATRÍCULAS
11/04/2023

O Concello de Outes publica o procedemento de renovación, novo ingreso, admisión e matrícula de persoas usuarias da Escola Infantil Municipal (EIM) do Concello de Outes para o curso 2023/2024:

  • SOLICITUDES DE RENOVACIÓN.
    • Prazo: Entre o 12 e o 19 de abril de 2023, ambos incluídos.
    • Onde: na Escola Infantil.
  • SOLICITUDES DE NOVO INGRESO.
    • Prazo: Entre o 20 de abril e o 10 de maio de 2023, ambos incluídos.
    • Onde: a través da sede electrónica do concello (https://outes.sedelectronica.gal) ou de xeito presencial, no servizo de educación familiar do Concello.

 Ver anuncio do BOP 

 Solicitude de reserva de praza