Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: MONITOR/A-SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL

O Concello de Outes publica a acta de desenvolvemento do primeiro exame da fase de oposición para a selección de monitor/a-socorrista na piscina municipal e data do segundo exame e un exemplar do exame coas respostas correctas.

 Ver acta

 Ver exame coas respostas