Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: PROCESO DE SELECCIÓN DO POSTO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. ANUNCIO DA RELACIÓN DE APROBADOS.

Concluído o proceso de selección de persoal funcionario interino para a cobertura temporal dunha praza vacante de Arquitecto/a Técnico/a Municipal deste Concello, por medio da presente procédese á publicación da puntuación final do proceso, así como a  listaxe complementaria integrada polos restantes aspirantes que teñan aprobado a fase de oposición, a efectos de conformar a bolsa de emprego que se creará coa finalidade e nos termos sinalados na Base Novena da Convocatoria.

 Ver anuncio coa puntuación final do proceso.